Sự kiện đánh dấu tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự kiện đánh dấu tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết?

ID [756043]

Sự kiện đánh dấu tan vỡ mối quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là

A. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập khối Hiệp ước Vácsava (5 - 1955).
B. Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ tại Hội nghị Ianta (2 - 1945).
C. Mĩ và các nước đồng minh cùng nhau thành lập khối quân sự NATO (4 - 1949).
D. Học thuyết Truman ra đời (3 - 1947), mở đầu cho quá trình Chiến tranh lạnh.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN