Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) không liên quan đến việc
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) không liên quan đến việc

ID [304395]

Sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922) không liên quan đến việc

A.cần phải xây dựng một nhà nước trong liên bang thống nhất.
B.nội dung trong Chính sách cộng sản thời chiến của Lênin.
C.tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc trong liên bang.
D.tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận