Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

1.png

A. 1.png

B. 1.png

C. 1.png

D. 1.png

Đáp án C

1.png