Tên gọi của polime có công thức (–CH2–CH2–)n là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tên gọi của polime có công thức (–CH2–CH2–)n là

ID [667629]

Tên gọi của polime có công thức 667629.png là

A. polietilen.
B. poli(metyl metacrylat).
C. polistiren.
D. poli(vinyl clorua).
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận