Tháng 8/1908 phong trào Đông Dương tan rã vì
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tháng 8/1908 phong trào Đông Dương tan rã vì

ID [756064]

Tháng 8/1908 phong trào Đông Dương tan rã vì

A. phụ huynh đòi đưa con em về trước thời hạn.
B. đã hết thời gian đào tạo phải về nước.
C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa về nước.
D. Pháp cấu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN