Thắng lợi trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân dân Việt Nam mở chiến dịch
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Thắng lợi trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân dân Việt Nam mở chiến dịch

ID [756030]

Thắng lợi trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân dân Việt Nam mở chiến dịch

A. Hà Nam Ninh.
B. Điện Biên Phủ.
C. Sầm Nưa và Phong Xalì.
D. Tây Bắc và Trung Lào.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN