Thành phần chính của quặng photphorit là
Thành phần chính của quặng photphorit là
A. CaHPO4.
B. Ca3(PO4)2.
C. Ca(H2PO4)2.
D. NH4H2PO4.

Đáp án B

HD: Thành phần chính của một số quặng chứa photpho - canxi quan trọng:
☑ Quặng apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2.
☑ Quặng photphorit: Ca3(PO4)2. ❒