Thành phần chính của quặng photphorit là
Thành phần chính của quặng photphorit là
A. CaHPO4.
B. Ca3(PO4)2.
C. Ca(H2PO4)2.
D. NH4H2PO4.

Đáp án B

Thành phần quặng photphorit là Ca3(PO4)2.

Thành phần quặng apatit là 3Ca3(PO4)2.CaF2

Đáp án B.