Thành phần chính của quặng pirit sắt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

ID [0]

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

A.Fe2O3
B.FeS2
C.Fe3O4
D.FeCO3
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận