The doctor recommended that John for a couple of days
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The doctor recommended that John for a couple of days

ID [119472]

The doctor recommended that John ______ for a couple of days

A.could rest
B.might rest
C.must rest
D.rest
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DDịch: bác sĩ khuyến cáo rằng John nên nghỉ ngơi một vài ngày
Bình luận