The doctor recommended that John for a couple of days
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The doctor recommended that John for a couple of days

ID [119472]

The doctor recommended that John ______ for a couple of days

A. could rest
B. might rest
C. must rest
D. rest
Lại Thị Lan
Đáp án D Dịch: bác sĩ khuyến cáo rằng John nên nghỉ ngơi một vài ngày
Bình luận