The doctor recommended that John for a couple of days
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The doctor recommended that John for a couple of days

ID [778082]

The doctor recommended that John ______ for a couple of days

A. could rest
B. might rest
C. must rest
D. rest
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: bác sĩ khuyến cáo rằng John nên nghỉ ngơi một vài ngày