The family has a very important role in children
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The family has a very important role in children


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777939]

The family has a very important role in _________ children

A. social
B. socialist
C. socializing
D. socialism
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Giải thích: A. social (adj): có tính chất xã hội
B. socialist (n): người theo chủ nghĩa xã hội
C. socializing (V-ing): hòa nhập, thích nghi
D. socialism (n): chủ nghĩa xã hội
Đáp án C
Tạm dịch: Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ hòa nhập.