The family has a very important role in children
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The family has a very important role in children


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

The family has a very important role in _________ children

A. social
B. socialist
C. socializing
D. socialism
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. socializing (Ving): hòa nhập, thích nghi
Giới từ + N/ Ving nên loại A. Dựa vào nghĩa chọn C
Đáp án còn lại: A. social (adj): có tính chất xã hội
B. socialist (n): người theo chủ nghĩa xã hội
D. socialism (n): chủ nghĩa xã hội
Tạm dịch: Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ hòa nhập.
Bình luận