Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 16 cá thể AA, 48 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 16 cá thể AA, 48 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi ?

ID [119420]

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 16 cá thể AA, 48 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi thì theo lí thuyết đến thế hệ F2, tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ trưởng thành là

A. \(\dfrac{3}{7}.\)
B. \(\dfrac{3}{10}.\)
C. \(\dfrac{5}{8}.\)
D. \(\dfrac{1}{4}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A - Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát là \(\dfrac{16}{64}\) AA : \(\dfrac{48}{64}\) Aa = 0,25AA : 0,75Aa.
- Tần số A = 0,25 + \(\dfrac{0,75}{2}\) = 0,625 = \(\dfrac{5}{8}.\) a = 0,375 = \(\dfrac{3}{8}.\)
- Tỉ lệ hợp tử F1 = \(\dfrac{25}{64}\) AA : \(\dfrac{30}{64}\) Aa : \(\dfrac{9}{64}\) aa.
Vì aa bị chết nên thế hệ trưởng thành của F1 có tỉ lệ
= \(\dfrac{25}{55}\) AA : \(\dfrac{30}{55}\) Aa = \(\dfrac{5}{11}\) AA: \(\dfrac{6}{11}\) Aa. → Tần số A = \(\dfrac{5+3}{11}\) = \(\dfrac{8}{11}\)
- Hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen \(\dfrac{64}{121}\) AA : \(\dfrac{48}{121}\) Aa : \(\dfrac{9}{121}\) aa.
Hợp tử aa bị chết nên ở thế hệ trưởng thành, kiểu gen Aa có tỉ lệ \(=\dfrac{48}{48+64}=\dfrac{48}{112}=\dfrac{3}{7}\) → Đáp án A.
Bình luận