Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 25 cá thể AA, 75 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 25 cá thể AA, 75 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi ?

ID [119421]

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 25 cá thể AA, 75 cá thể Aa. Nếu kiểu gen aa đều bị chết ở giai đoạn phôi thì theo lí thuyết đến thế hệ F3, tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ trưởng thành là

A. \(\dfrac{3}{7}.\)
B. \(\dfrac{3}{10}.\)
C. \(\dfrac{6}{17}.\)
D. \(\dfrac{11}{17}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D - Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,25AA : 0,75Aa.
- Tần số A = 0,25 + \(\dfrac{0,75}{2}\) = 0,625 = \(\dfrac{5}{8}.\) a = 0,375 = \(\dfrac{3}{8}.\)
Vì hợp tử aa bị chết nên ở thế hệ trưởng thành của F3 có tần số a = \(\dfrac{\dfrac{3}{8}}{1+3\times \dfrac{3}{8}}=\dfrac{3}{17}\)
Vậy tỉ lệ kiểu gen AA ở thế hệ trưởng thành của F3 là \(1-2.\dfrac{3}{17}=\dfrac{11}{17}.\)
→ Đáp án D.
Bình luận