Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa. Nếu kiểu gen aa không có khả năn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa. Nếu kiểu gen aa không có khả năn?

ID [119422]

Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen 0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa. Nếu kiểu gen aa không có khả năng sinh sản thì ở thế hệ F1, kiểu gen Aa có tỉ lệ

A. \(\dfrac{3}{8}.\)
B. \(\dfrac{2}{3}.\)
C. \(\dfrac{1}{9}.\)
D. \(\dfrac{4}{9}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D . Vì kiểu gen aa không có khả năng sinh sản nên ở thế hệ xuất phát chỉ có 0,25AA và 0,5Aa tham gia vào quá trình giao phối để tạo thế hệ F1.
Tần số alen A = \(\dfrac{0,25}{0,25+0,5}=\dfrac{1}{3}.\) → Tần số alen a = \(\dfrac{2}{3}\)
Ở thế hệ F1 quần thể đã đạt cân bằng di truyền nên kiểu gen Aa có tỉ lệ \(2.\dfrac{1}{3}.\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}.\) → Đáp án D.
Bình luận