The Internet has developed .... nowadays.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The Internet has developed .... nowadays.

ID [756017]

The Internet has developed .... nowadays.

A. increase
B. increased
C. increasingly
D. incredible
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: C
Cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho động từ "develop"
Dịch: Mạng Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ.