The Internet is a treasure trove of information, which offers knowledge on any given topic under the sun.

The Internet is a treasure trove of information, which offers knowledge on any given topic under the sun
A. sparsely
B. scarcely
C. abundantly
D. undoubtedly

Đáp án B

Kiến thức về thành ngữ

Tạm dịch:
Internet là một kho tàng thông tin, cung cấp kiến thức về bất kỳ chủ đề cụ thể trên thế giới này.

→ under the sun (idm): trên thế giới (mọi thứ trên đời, cái gì cũng có)

*Xét các đáp án:


A. sparsely /ˈspɑːsli/ (adv): thưa thớt, rải rác

B. scarcely /ˈskeəsli/ (adv): chỉ vừa mới; hầu như là không, chắc chắn không

C. abundantly /əˈbʌndəntli/ (adv): nhiều, cực kỳ

D. undoubtedly /ʌnˈdaʊtɪdli/ (adv): rõ ràng, chắc chắn

=> Do đó, under the sun >< scarcely

*Note:
under the sun = on the earth = in the world.