The law required that everyone his car checked at least once a year
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The law required that everyone his car checked at least once a year

ID [119476]

The law required that everyone _____ his car checked at least once a year

A. has
B. have
C. must have
D. be having
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: bộ luật yêu cầu tất cả mọi người nên đi kiểm tra xe ô tô định kỳ ít nhất một năm một lần
Bình luận