The local council recommended that John to the head of the department
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The local council recommended that John to the head of the department

ID [778078]

The local council recommended that John _____ to the head of the department

A. is appointed
B. was appointed
C. be appointed
D. could be appointed
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: chính quyền địa phương đề xuất rằng John nên được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận