The local council recommended that John to the head of the department
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

The local council recommended that John to the head of the department

ID [119456]

The local council recommended that John _____ to the head of the department

A. is appointed
B. was appointed
C. be appointed
D. could be appointed
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C Dịch: chính quyền địa phương đề xuất rằng John nên được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận
Bình luận