The manager asked that we sure to lock all the doors before we left
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The manager asked that we sure to lock all the doors before we left

ID [119482]

The manager asked that we _______ sure to lock all the doors before we left

A. were
B. would be
C. be
D. must be
Lại Thị Lan
Đáp án C Dịch: giám đốc yêu cầu chúng tôi phải chắc chắn đã khóa cửa trước khi rời đi
Bình luận