The manager asked that we sure to lock all the doors before we left
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

The manager asked that we sure to lock all the doors before we left

ID [778096]

The manager asked that we _______ sure to lock all the doors before we left

A. were
B. would be
C. be
D. must be
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: giám đốc yêu cầu chúng tôi phải chắc chắn đã khóa cửa trước khi rời đi