Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

The new office block well with its surroundings.

The new office block _________well with its surroundings.

A. blends in

B. stands out

C. shapes up

D. sets off

Đáp án AA. blend in (with sth): hài hòa với

B. stand out: nổi bật

C. shape up: phát triển

D. set off: khởi hành

Dịch nghĩa:
Tòa nhà mới này hài hòa với khung cảnh xung quanh nó.