The officer demanded that the soldiers the hill
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The officer demanded that the soldiers the hill

ID [119473]

The officer demanded that the soldiers _____ the hill

A.captured
B.would capture
C.had captured
D.capture
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DDịch: người chỉ huy yêu cầu rằng các quân sĩ bắt kịp lên trên đồi
Bình luận