The officer demanded that the soldiers the hill
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The officer demanded that the soldiers the hill

ID [778084]

The officer demanded that the soldiers _____ the hill

A. captured
B. would capture
C. had captured
D. capture
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: người chỉ huy yêu cầu rằng các quân sĩ bắt kịp lên trên đồi