The prevailing fashion among youngsters is blue jeans with T-shirt.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The prevailing fashion among youngsters is blue jeans with T-shirt.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID [777967]

The prevailing fashion among youngsters is blue jeans with T-shirt.

A. eccentric
B. depopulated
C. trendy
D. outdated
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: A. eccentric
prevailing (adj): đang thịnh hành >< eccentric (adj): lập dị
Đáp án còn lại: B. depopulated (adj): giảm dân số
C. trendy (adj): đúng mốt, thời thượng
D. outdated (adj): lỗi mốt
Tạm dịch: Thời trang hiện hành của giới trẻ là quần bò xanh và áo phông.