Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

The Real Life Super Hero Project is a gathering of men and women who forces to better their community.


The Real Life Super Hero Project is a gathering of men and women who _________ forces to better their community.

A. have joined

B. are joining

C. will join

D. are joined

Đáp án A

Dấu hiệu: Khi đọc câu ta thấy nghĩa diễn tả một hoạt động đã xảy ra thường niên trong quá khứ, hiện tại và tiếp tục trong tương lai, nên cần sử dụng thì hiện tại hoàn thành -> chọn đáp án A
Tạm dịch: Dự án Siêu anh hùng Real Life là một tập hợp những người đàn ông và phụ nữ đã tham gia lực lượng để cải thiện cộng đồng.