Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

The second solution is to provide safe, birth- control methods.


The second solution is to provide safe, _____________ birth- control methods.

A. expensive

B. inexpensive

C. expensively

D. inexpensively

Đáp án B

Adj + N để bổ sung nghĩa cho danh từ
Expensive (a): đắt
inexpensive (adj): không đắt, không tốn kém
Giải pháp thứ hai là để cung cấp phương pháp kiểm soát sinh đẻ an toàn, không tốn kém.