The second solution is to provide safe, birth- control methods.


The second solution is to provide safe, _____________ birth- control methods.
A. expensive
B. inexpensive
C. expensively
D. inexpensively

Đáp án B

Adj + N để bổ sung nghĩa cho danh từ
Expensive (a): đắt
inexpensive (adj): không đắt, không tốn kém
Giải pháp thứ hai là để cung cấp phương pháp kiểm soát sinh đẻ an toàn, không tốn kém.