The stereotype that women are submissive is completely false.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The stereotype that women are submissive is completely false.


Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the bolded part.

Null

ID []

The stereotype that women are submissive is completely false.

A. obedient
B. rebellious
C. subdued
D. docile
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. rebellious
submissive (adj): dễ bảo, ngoan ngoãn >< rebellious (adj): nổi loạn
Đáp án còn lại: A. obedient (adj): vâng lời
C. subdued (adj): thờ ơ
D. docile (adj): dễ bảo
Tạm dịch: Tư tưởng cho rằng người phụ nữ dễ bảo là hoàn toàn sai lầm.
Bình luận