The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to out the answer.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to out the answer.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID []

The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to __________ out the answer.

A. think
B. puzzle
C. piece
D. rub
Lại Thị Lan
Đáp án B Cấu trúc: puzzle out (v): suy nghĩ thật kỹ để tìm ra lời giải thích, câu trả lời cho việc gì đó.
Tạm dịch: Cậu học sinh đã dành 3 giờ trước màn hình máy tính để cố gắng tìm ra câu trả lời.
Bình luận
thaonguyenduong2k1 puzzle out suy nghĩ kỹ để đưa ra lời giải thích
14 Tháng 6 lúc 21:2
thuyduong12 puzzle out suy nghĩ để đưa ra lời giải thích
15 Tháng 6 lúc 14:57
trannhatthong2812 lạ ta
17 Tháng 6 lúc 17:10
synd001liver puzzle out
19 Tháng 6 lúc 16:25