The wedding day was chosen by the parents of the groom.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The wedding day was chosen by the parents of the groom.

ID [755995]

The wedding day was _______ chosen by the parents of the groom.

A. careless.
B. careful.
C. carelessly.
D. carefully.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Chọn đáp án D
A. careless (adj): không cẩn thận
B. careful (adj): cẩn thận
C. carelessly (adv): cẩn thận
D. carefully (adv): cẩn thận
Động từ phải đi cùng với trạng từ.
Dịch nghĩa: Ngày cưới được chọn cẩn thận bởi bố mẹ của chú rể.