Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:

ID [786243]

Theo Đacuyn, nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi, cây trồng là:

A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Đấu tranh sinh tồn.
C. Phân li tính trạng.
D. Chọn lọc nhân tạo.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận