Theo lí thuyết, đời con F1 của phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao cao nhất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo lí thuyết, đời con F1 của phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao cao nhất?

ID [304424]

Theo lí thuyết, đời con F1 của phép lai nào sau đây có ưu thế lai cao cao nhất?

A.AABBDD × AAbbdd.
B.AABBdd × aaBBDD.
C.AAbbDD × aaBBdd.
D.AABBDD × AAbbDD.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
A. AABBDD × AAbbdd → AABbDd.
B. AABBdd × aaBBDD → AaBBDd.
C. AAbbDD × aaBBdd → AaBbDd.
D. AABBDD × AAbbDD→ AABbDD.
Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống, khả năng chống chịu và năng suất cao hơn hẳn so với các dạng bố mẹ.
Trong bốn phép lai nói trên thì ở phép lai C có ưu thế lai cao nhất vì con lai sẽ có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen.
Bình luận