Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:

ID [304041]

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:

A.biến dị đột biến, biến dị tổ hợp.
B.đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể.
C.biến dị tổ hợp, đột biến nhiễm sắc thể.
D.đột biến gen và di - nhập gen.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Nguồn biến dị di truyền của quần thể gồm biến dị đột biến, biến dị tổ hợp.
Còn B, C, D có đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể là các dạng của biến dị đột biến.
Bình luận