Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:

ID [786258]

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:

A. biến dị đột biến, biến dị tổ hợp.
B. đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể.
C. biến dị tổ hợp, đột biến nhiễm sắc thể.
D. đột biến gen và di - nhập gen.
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A.
Nguồn biến dị di truyền của quần thể gồm biến dị đột biến, biến dị tổ hợp.
Còn B, C, D có đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể là các dạng của biến dị đột biến.
Bình luận