Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

ID [304029]

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

A.biến dị cá thể.
B.đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
C.đột biến gen.
D.đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Các khái niệm còn lại là khái niệm của di truyền học hiện đại.
Bình luận