Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấ?

ID [304039]

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa.
II. Quần thể là đơn vị tiến hóa.
III. Các loài sinh sản vô tính tạo ra số lượng cá thể con cháu rất nhiều và nhanh nên khi môi trường có biến động mạnh sẽ không bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt.
IV. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn không độc lập nhau mà liên quan mật thiết.

A.3.
B.4.
C.1.
D.2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A. Có 3 ý đúng là I, II, IV.
III sai. Các loài sinh sản vô tính tạo ra con cháu có kiểu gen giống nhau nên khi môi trường có biến động mạnh sẽ dễ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hàng loạt.
Bình luận