Theo quan niệm hiện đại, quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở là vì:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quan niệm hiện đại, quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở là vì:

ID [304043]

Theo quan niệm hiện đại, quần thể được xem là đơn vị tiến hoá cơ sở là vì:

A.quần thể vừa là đơn vị tồn tại vừa là đơn vị sinh sản của loài.
B.quần thể là một hệ gen mở, có một vốn gen đặc trưng chung.
C.quần thể là tập hợp các cá thể của cùng một loài trong tự nhiên.
D.các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối để sinh con.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận