Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?

ID [304042]

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa nhỏ?

A.Tiến hóa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
B.Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô loài và diễn biến không ngừng.
C.Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài.
D.Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
A sai. Vì tiến hóa nhỏ giúp hình thành loài;
B sai. Vì tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng;
C sai. Vì tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.
Bình luận