These five species of rhinos are close to extinction.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

These five species of rhinos are close to extinction.

ID [756013]

These five species of rhinos are _____ close to extinction.

A. perils
B. peril
C. perilous
D. perilously
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

peril (N) sự nguy hiểm
peril (v) đẩy vào chỗ nguy hiểm
perilous (adj) hiểm nghèo, nguy hiểm => perilously (adv)
Cần điền trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ.
Dịch: Năm loài tê giác này đang tiến gần một cách đáng báo động đến sự tuyệt chủng.