They have refused to consider his offer.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

They have refused to consider his offer.

ID [756012]

They have _____ refused to consider his offer.

A. report
B. reported
C. reportedly
D. reporter
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

report (v) báo cáo
report (N) bản báo cáo
reportedly (adv) theo như đưa tin, tường trình
Chỗ cần điền là trạng từ bổ sung cho hành động "refuse"
Dịch: Theo tin được đưa ra thì họ đã từ chối cân nhắc lời đề nghị của anh ấy.