Thực tiến thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cho thấy, nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của cuộc ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực tiến thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cho thấy, nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của cuộc ?

ID [304319]

Thực tiến thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 cho thấy, nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của cuộc cách mạng là gì?

A.Phải có sự lãnh đạo của đảng mác-xít.
B.Truyền thống đoàn kết của mỗi dân tộc.
C.Phải xây dựng khối liên minh công nông.
D.Phải có kết hợp giành và giữ chính quyền.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận