Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y trong 145 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y trong 145 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol?

ID [648289]

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y trong 145 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 10 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của Y là

A. C2H3COOC2H5
B. CH3COOC2H5
C. C2H5COOC2H5
D. HCOOC2H5
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: ► Y là este đơn chức ⇒ nC2H5OH = nY = 0,1 mol. Bảo toàn khối lượng:

mY = 0,1 × 46 + 10 – 0,145 × 40 = 8,8(g) ⇒ MY = 88 (C4H8O2) ⇒ Y là CH3COOC2H5chọn B.

Bình luận