Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit T (phân tử có 4 liên kết π) trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm natri olea?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit T (phân tử có 4 liên kết π) trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm natri olea?

ID [650519]

Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit T (phân tử có 4 liên kết π) trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm natri oleat, natri panmitat và 3,68 gam glixerol. Giá trị của m là

A. 32,24.
B. 35,66.
C. 33,28.
D. 34,32.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C HD: Thủy phân T trong NaOH tạo natri oleat, natri panmitat.

Mà trong T có 4 liên kết π.

⇒ T là (C17H33COO)(C15H31COO)2C3H5 (M = 832).

nglixerol = 0,04 mol ⇒ nT = nglixerol = 0,04 mol.

→ m = 33,28.

Chọn C.

Bình luận