Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

ID [658917]

Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích

A. hiện tượng quang điện.
B. hiện tượng quang – phát quang.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận