Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng là gì?

ID [304308]

Tiền đề quan trọng nhất dẫn đến năm 1917 ở Nga diễn ra hai cuộc cách mạng là gì?

A.Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa xã hội.
B.Nước Nga là nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc.
C.Nước Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc.
D.Giai cấp vô sản Nga do Lênin lãnh đạo đã quyết định khởi nghĩa vũ trang.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận