Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A. (2) Nung nóng metan ở 1500oC rồ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A. (2) Nung nóng metan ở 1500oC rồ?

ID [576165]

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nung nóng natri axetat với vôi tôi xút được khí A.
(2) Nung nóng metan ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh được khí B.
(3) Đun nóng ancol etylic trong axit sunfuric đặc ở 170oC được khí C.
(4) Đime hóa khí B được khí D.
(5) Cho khí C tác dụng với H2 (xúc tác Ni) được khí E.
(6) Oxi hóa chất C bằng khí oxi (xúc tác MnSO4) được chất hữu cơ F. Nhận định nào là đúng? Biết A, B, C, D, E là các chất hữu cơ và là sản phẩm chính trong các thí nghiệm trên.

A. Hai chất A, B làm mất màu nước brom ở điều kiện thường.
B. Sục khí C qua dung dịch KMnO4 được chất hữu cơ đa chức.
C. Dẫn khí B qua nước nóng (xúc tác HgSO4) lại được khí D.
D. Chất E và F không cùng số nguyên tử cacbon.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: (1) CH3COONa + NaOH \(\xrightarrow[t^{o}]{CaO}\) CH4 (A) + Na2CO3.

(2) 2CH4 \(\xrightarrow[lamlanhnhanh]{1500^{o}C}\) HC≡CH (B) + 3H2.

(3) C2H5OH \(\xrightarrow[170^{o}C]{H_{2}SO_{4}d}\) CH2=CH2 (C) + H2O.

(4) 2HC≡CH (B) \(\xrightarrow[]{xt,t^{o},p}\) CH2=CH-C≡CH (D).

(5) CH2=CH2 (C) + H2 \(\xrightarrow[]{Ni,t^{o}}\) C2H6 (E).

(6) 2CH2=CH2 (C) + O2 \(\xrightarrow[]{xt:MnSO_{4},t^{o}}\) 2CH3CHO (F).

– A sai vì khí A không làm mất màu nước brom.

– C sai vì thu được chất F.

– D sai vì có cùng số C.

||⇒ chọn B.

Bình luận
tranminhquanghptpc Chất F là anđehit hay axit -COOH vậy ạ?
Trả lời 1 Tháng 9 lúc 13:53
sasukeduy113 C là C2H4 nha e nên C2H4+O2=MnSO4,nhiệt độ=>CH3CHO chính là F đó e ^^
1 Tháng 9 lúc 13:58 Cảm ơn