Tiến hành chia cắt một phôi cừu có kiểu gen AABB thành 20 phôi và cấy vào 20 con cừu mẹ, sau một thời gian sinh ra 20 cá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành chia cắt một phôi cừu có kiểu gen AABB thành 20 phôi và cấy vào 20 con cừu mẹ, sau một thời gian sinh ra 20 cá?

ID [304476]

Tiến hành chia cắt một phôi cừu có kiểu gen AABB thành 20 phôi và cấy vào 20 con cừu mẹ, sau một thời gian sinh ra 20 cá thể cừu con. Phát biểu nào là đúng về 20 cá thể cừu con

A.có khả năng giao phối với nhau để sinh con.
B.có kiểu hình giống cừu mẹ mang thai.
C.có kiểu hình hoàn toàn giống nhau.
D.Có mức phản ứng giống nhau.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Phương pháp nhân giống bằng cấy truyền phôi cho phép tạo ra được các cá thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau, giới tính hoàn toàn giống nhau. Do vậy:
A sai. cá thể cừu nói trên được sinh ra từ một phôi nên chúng có giới tính giống nhau, vì vậy không giao phối được với nhau.
B sai. Chúng có kiểu gen giống nhau và không giống với cừu mẹ mang thai hộ.
C sai. Các cá thể cừu này có kiểu gen giống nhau nhưng kiểu hình thì có thể không hoàn toàn giống nhau vì kiểu hình còn phụ thuộc vào tác động của môi trường.
D đúng. Các cá thể có kiểu gen giống nhau nên mức phản ứng là như nhau.
Bình luận