Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện k?

ID [0]

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là

A. 29,4.
B. 25,2.
C. 16,8.
D. 19,6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: ► GIẢ SỬ tại anot chỉ có Cl2 ⇒ nCl2 = 0,15 mol ⇒ ne = 0,3 mol < 0,44 mol ⇒ vô lí!.

⇒ khí gồm Cl2 và O2 với xy mol || nkhí = x + y = 0,15 mol; ne = 2x + 4y = 0,44 mol.

||⇒ giải hệ có: x = 0,08 mol; y = 0,07 mol ⇒ nNaCl = 0,16 mol ⇒ nCu(NO3)2 = 0,2 mol.

● ne > 2nCu2+ ⇒ H2O bị điện phân tại catot ⇒ nOH = 0,44 – 0,2 × 2 = 0,04 mol.

H+ + OH → H2O ⇒ H+ dư 0,07 × 4 – 0,04 = 0,24 mol; nNO3 = 0,4 mol.

► Xét Fe + dung dịch sau điện phân: do thu được rắn ⇒ Fe dư ⇒ Fe chỉ lên số oxi hóa +2.

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O ⇒ nFe phản ứng = 0,09 mol.

||⇒ m – 0,09 × 56 = 0,8m ⇒ m = 25,2(g) ⇒ chọn B.

Bình luận
abcdef12345678 c này sao em ra 29,4 nhỉ, cho em lời giải chi tiết với :(
Trả lời 30 Tháng 3 lúc 16:41
tranduchoanghuy ở dưới em nha ^_^
3 Tháng 4 lúc 9:42 Cảm ơn
nguyennghia1999 câu này nữa
Trả lời 3 Tháng 4 lúc 8:49
tranduchoanghuy ► ne = 0,44 mol || GIẢ SỬ khí thoát ra ở anot chỉ có Cl₂ ⇒ nCl₂ = 0,15 mol
⇒ ne = 0,15 × 2 = 0,3 mol < 0,44 mol ⇒ vô lí!. ⇒ Khí ở anot gồm Cl₂ và O₂ ^_^
● Đặt nCl₂ = x; nO₂ = y ⇒ n khí = x + y = 0,15 mol; ne = 2x + 4y = 0,44 mol
||⇒ giải hệ có: x = 0,08 mol; y = 0,07 mol ⇒ nNaCl = 2x = 0,16 mol
⇒ nCu(NO₃)₂ = 0,2 mol. Dễ thấy 2nCu²⁺ = 0,4 mol < ne ⇒ Cu²⁺ bị điện phân hết
⇒ catot đã điện phân H₂O || Cu²⁺ + 2e → Cu; 2H₂O + 2e → 2OH⁻ + H₂
⇒ nOH⁻ = 0,44 – 0,2 × 2 = 0,04 mol || nH⁺ = 4nO₂ = 0,28 mol .
● H⁺ + OH⁻ → H₂O ⇒ H⁺ dư 0,28 – 0,04 = 0,24 mol ^_^
nNO₃⁻ = 0,4 mol ||► Xét Fe + dung dịch sau pứ: do thu được rắn không tan
⇒ Fe dư ⇒ Fe chỉ lên số oxi hóa +2 Ta có các quá trình cho-nhận e sau:
Cho e: Fe → Fe⁺² + 2e || Nhận e: 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O
Dễ thấy NO₃⁻ dư so với H⁺ ⇒ bảo toàn e: 2nFe pứ = ³/₄nH⁺ ⇒ nFe pứ = 0,09 mol
⇒ m – 0,09 × 56 = 0,8m ⇒ m = 25,2(g) ⇒ chọn B ^_^
3 Tháng 4 lúc 9:42 (2) Cảm ơn
quandeptrai0201 tại sao nCu =0,2
Trả lời 8 Tháng 4 lúc 16:28
ngoclonga2 V nacl
8 Tháng 4 lúc 18:24 (3) Cảm ơn
ongput2000 Có màng ngăn mà sao H+ tác dụng với OH- đc ạ
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 14:12
junior00 bài này cần phải hiểu là thể tích của hai chất NaCl va CuN032 là như nhau sao ạ
Trả lời 26 Tháng 5 lúc 8:20