Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện k?

ID [646020]

Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4M và Cu(NO3)2 0,5M bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 8492 giây thì dừng điện phân, ở anot thoát ra 3,36 lít khí (đktc). Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 0,8m gam rắn không tan. Giá trị của m là

A. 29,4.
B. 25,2.
C. 16,8.
D. 19,6.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: ► GIẢ SỬ tại anot chỉ có Cl2 ⇒ nCl2 = 0,15 mol ⇒ ne = 0,3 mol < 0,44 mol ⇒ vô lí!.

⇒ khí gồm Cl2 và O2 với xy mol || nkhí = x + y = 0,15 mol; ne = 2x + 4y = 0,44 mol.

||⇒ giải hệ có: x = 0,08 mol; y = 0,07 mol ⇒ nNaCl = 0,16 mol ⇒ nCu(NO3)2 = 0,2 mol.

● ne > 2nCu2+ ⇒ H2O bị điện phân tại catot ⇒ nOH = 0,44 – 0,2 × 2 = 0,04 mol.

H+ + OH → H2O ⇒ H+ dư 0,07 × 4 – 0,04 = 0,24 mol; nNO3 = 0,4 mol.

► Xét Fe + dung dịch sau điện phân: do thu được rắn ⇒ Fe dư ⇒ Fe chỉ lên số oxi hóa +2.

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O ⇒ nFe phản ứng = 0,09 mol.

||⇒ m – 0,09 × 56 = 0,8m ⇒ m = 25,2(g) ⇒ chọn B.

Abcdef12345678 c này sao em ra 29,4 nhỉ, cho em lời giải chi tiết với :(
30 Tháng 3 lúc 16:41
tranduchoanghuy ở dưới em nha ^_^
3 Tháng 4 lúc 9:42 Cảm ơn
nguyennghia1999 câu này nữa
3 Tháng 4 lúc 8:49
tranduchoanghuy ► ne = 0,44 mol || GIẢ SỬ khí thoát ra ở anot chỉ có Cl₂ ⇒ nCl₂ = 0,15 mol
⇒ ne = 0,15 × 2 = 0,3 mol < 0,44 mol ⇒ vô lí!. ⇒ Khí ở anot gồm Cl₂ và O₂ ^_^
● Đặt nCl₂ = x; nO₂ = y ⇒ n khí = x + y = 0,15 mol; ne = 2x + 4y = 0,44 mol
||⇒ giải hệ có: x = 0,08 mol; y = 0,07 mol ⇒ nNaCl = 2x = 0,16 mol
⇒ nCu(NO₃)₂ = 0,2 mol. Dễ thấy 2nCu²⁺ = 0,4 mol < ne ⇒ Cu²⁺ bị điện phân hết
⇒ catot đã điện phân H₂O || Cu²⁺ + 2e → Cu; 2H₂O + 2e → 2OH⁻ + H₂
⇒ nOH⁻ = 0,44 – 0,2 × 2 = 0,04 mol || nH⁺ = 4nO₂ = 0,28 mol .
● H⁺ + OH⁻ → H₂O ⇒ H⁺ dư 0,28 – 0,04 = 0,24 mol ^_^
nNO₃⁻ = 0,4 mol ||► Xét Fe + dung dịch sau pứ: do thu được rắn không tan
⇒ Fe dư ⇒ Fe chỉ lên số oxi hóa +2 Ta có các quá trình cho-nhận e sau:
Cho e: Fe → Fe⁺² + 2e || Nhận e: 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O
Dễ thấy NO₃⁻ dư so với H⁺ ⇒ bảo toàn e: 2nFe pứ = ³/₄nH⁺ ⇒ nFe pứ = 0,09 mol
⇒ m – 0,09 × 56 = 0,8m ⇒ m = 25,2(g) ⇒ chọn B ^_^
3 Tháng 4 lúc 9:42 (2) Cảm ơn
quandeptrai0201 tại sao nCu =0,2
8 Tháng 4 lúc 16:28
ngoclonga2 V nacl
8 Tháng 4 lúc 18:24 Cảm ơn
ongput2000 Có màng ngăn mà sao H+ tác dụng với OH- đc ạ
6 Tháng 6 lúc 14:12
junior00 bài này cần phải hiểu là thể tích của hai chất NaCl va CuN032 là như nhau sao ạ
26 Tháng 5 lúc 8:20