Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết q?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết q?

ID [0]

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau:
37hi.png
Giá trị của t là :

A.8685 giây
B.8299 giây
C.8878 giây
D.7720 giây
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
trang78783698 - .phát chấm

Trả lời

truong237 - em cám ơn ạ

Trả lời

truong237 - câu này nữa anh ơi

Trả lời

tranduchoanghuy Giải: ► Nhận xét: Do tăng thời gian điện phân thì m catot vẫn tăng
⇒ Cu2+ chưa bị điện phân hết tại 3088(s) và 6176(s).
► Xét tại 3088(s): quy đổi sản phẩm thành tách ra về 10,8(g) CuCl2
⇒ nCuCl2 = 0,08 mol ⇒ ne = 0,08 × 2 = 0,16 mol ⇒ I = 5A.
► Xét tại 6176(s): thời gian tăng gấp đôi ⇒ ne = 0,16 × 2 = 0,32 mol.
Quy đổi sản phẩm tách ra về CuO và CuCl2 với số mol x và y.
mdung dịch giảm = 80x + 135y = 18,3(g); ne = 2x + 2y = 0,32 mol.
||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,1 mol ⇒ nCl2 = 0,1 mol.
► Xét tại t(s): quy đổi sản phẩm tách ra về CuO, CuCl2 và CÓ THỂ CÓ H2O.
nCu = 2,5 × 0,08 = 0,2 mol; nCuCl2 = 0,1 mol ⇒ nCuO = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol.
||⇒ mCuO + mCuCl2 = 21,5(g) < 22,04(g) ⇒ còn H2O ⇒ nH2O = 0,03 mol.
● ne = 0,1 × 2 + 0,1 × 2 + 0,03 × 2 = 0,46 mol ⇒ t = 8878(s) ⇒ chọn C.
nhutthanhhs12345 - mod giúp

Trả lời

tranduchoanghuy Ta thấy khi 3088s thì catot tăng m gam
Tăng thời gian => tăng mol e => catot tăng 2m gam => ở 3088s thì Cu2+ vẫn chưa bị đp hết (do vậy nên catot tăng thêm, nếu hết thì làm gì tăng nữa :v)
=> ở 3088s chỉ có Cu2+ và Cl- bị đp => quy về CuCl2 là KL giảm => nCuCl2 = 10,8/135 = 0,08 mol
=> nCu2+ = 0,08 mol => ne = 0,16 mol ; m = 64.0,08 = 5,12 g => I = 5A
Tăng t/g gấp 2 => ne gấp 2 => ne = 0,32 mol
Đặt nO2 = x ; nCl2 = y => 4x + 2y = 0,32 ; 32x + 71y + 2.5,12 = 18,3 => x = 0,03 ; y = 0,1
Tại t s thì ta thấy KL catot tăng = 2,5m ứng với 0,2 mol Cu bị đp
G/s H2O ở catot chưa bị đp => quy sp bị đp về CuO và CuCl2 trong đó nCuCl2 = 0,1 mol => nCuO = 0,1 mol => m dd giảm = 21,5 còn phần còn lại do H2O
=> mH2O bị đp = 22,04 - 21,5 = 0,54 g => nH2O bị đp = 0,03 mol => nH2 = 0,03 mol
=> ne = 2nH2 + 2nCu2+ = 2.0,03 + 2.0,2 = 0,46 => t = 8878s