Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết q?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết q?

ID [660947]

Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường dòng điện không đổi, ta có kết quả ghi theo bảng sau:
37hi.png
Giá trị của t là :

A. 8685 giây
B. 8299 giây
C. 8878 giây
D. 7720 giây
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhutthanhhs12345 mod giúp
5 Tháng 6 lúc 9:31
tranduchoanghuy Ta thấy khi 3088s thì catot tăng m gam
Tăng thời gian => tăng mol e => catot tăng 2m gam => ở 3088s thì Cu2+ vẫn chưa bị đp hết (do vậy nên catot tăng thêm, nếu hết thì làm gì tăng nữa :v)
=> ở 3088s chỉ có Cu2+ và Cl- bị đp => quy về CuCl2 là KL giảm => nCuCl2 = 10,8/135 = 0,08 mol
=> nCu2+ = 0,08 mol => ne = 0,16 mol ; m = 64.0,08 = 5,12 g => I = 5A
Tăng t/g gấp 2 => ne gấp 2 => ne = 0,32 mol
Đặt nO2 = x ; nCl2 = y => 4x + 2y = 0,32 ; 32x + 71y + 2.5,12 = 18,3 => x = 0,03 ; y = 0,1
Tại t s thì ta thấy KL catot tăng = 2,5m ứng với 0,2 mol Cu bị đp
G/s H2O ở catot chưa bị đp => quy sp bị đp về CuO và CuCl2 trong đó nCuCl2 = 0,1 mol => nCuO = 0,1 mol => m dd giảm = 21,5 còn phần còn lại do H2O
=> mH2O bị đp = 22,04 - 21,5 = 0,54 g => nH2O bị đp = 0,03 mol => nH2 = 0,03 mol
=> ne = 2nH2 + 2nCu2+ = 2.0,03 + 2.0,2 = 0,46 => t = 8878s
10 Tháng 6 lúc 19:15 Cảm ơn
Truong237 câu này nữa anh ơi
10 Tháng 6 lúc 19:9
tranduchoanghuy Giải: ► Nhận xét: Do tăng thời gian điện phân thì m catot vẫn tăng
⇒ Cu2+ chưa bị điện phân hết tại 3088(s) và 6176(s).
► Xét tại 3088(s): quy đổi sản phẩm thành tách ra về 10,8(g) CuCl2
⇒ nCuCl2 = 0,08 mol ⇒ ne = 0,08 × 2 = 0,16 mol ⇒ I = 5A.
► Xét tại 6176(s): thời gian tăng gấp đôi ⇒ ne = 0,16 × 2 = 0,32 mol.
Quy đổi sản phẩm tách ra về CuO và CuCl2 với số mol x và y.
mdung dịch giảm = 80x + 135y = 18,3(g); ne = 2x + 2y = 0,32 mol.
||⇒ giải hệ có: x = 0,06 mol; y = 0,1 mol ⇒ nCl2 = 0,1 mol.
► Xét tại t(s): quy đổi sản phẩm tách ra về CuO, CuCl2 và CÓ THỂ CÓ H2O.
nCu = 2,5 × 0,08 = 0,2 mol; nCuCl2 = 0,1 mol ⇒ nCuO = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol.
||⇒ mCuO + mCuCl2 = 21,5(g) < 22,04(g) ⇒ còn H2O ⇒ nH2O = 0,03 mol.
● ne = 0,1 × 2 + 0,1 × 2 + 0,03 × 2 = 0,46 mol ⇒ t = 8878(s) ⇒ chọn C.
10 Tháng 6 lúc 19:14 Cảm ơn
Truong237 em cám ơn ạ
10 Tháng 6 lúc 19:19
trang78783698 .phát chấm
10 Tháng 6 lúc 19:25