Tiến hành dung hợp tế bào trần tế bào sinh dưỡng của cơ thể thuộc loài A có kiểu gen AAbb với tế bào sinh dưỡng thuộc lo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành dung hợp tế bào trần tế bào sinh dưỡng của cơ thể thuộc loài A có kiểu gen AAbb với tế bào sinh dưỡng thuộc lo?

ID [304485]

Tiến hành dung hợp tế bào trần tế bào sinh dưỡng của cơ thể thuộc loài A có kiểu gen AAbb với tế bào sinh dưỡng thuộc loài B có kiểu gen HHmm tạo ra tế bào lai. Nuôi cây tế bào lai trong điều kiện thích hợp sẽ phát triển thành cây lai hoàn chỉnh. Cây lai này có kiểu gen là

A.AbHm.
B.AAbb.
C.HHmm.
D.AAbbHHmm.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Khi dung hợp hai tế bào sinh dưỡng của hai cá thể thì sẽ tạo nên tế bào lai có kiểu gen bằng tổng kiểu gen của hai cá thể đó. Do vậy kiểu gen của cá thể lai này là AAbbHHmm.
Bình luận