Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen Aa$\frac{{\underline {{\rm{BD}}} }}{{{\rm{bd}}}}$ tạo ra các dòng đơn bội. S?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen Aa$\frac{{\underline {{\rm{BD}}} }}{{{\rm{bd}}}}$ tạo ra các dòng đơn bội. S?

ID [304491]

Tiến hành nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen Aa\(\dfrac{{\underline {{\rm{BD}}} }}{{{\rm{bd}}}}\) tạo ra các dòng đơn bội. Sau đó gây lưỡng bội hóa các dòng đơn bội để thu được các dòng thuần chủng. Biết rằng, trong quá trình giảm phân đã không xảy ra hiện tượng đột biến, các gen trên 1 nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa là

A.2.
B.4.
C.8.
D.16.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Có 3 cặp gen dị hợp nhưng các gen trên 1 nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn nên sẽ có 4 loại giao tử → Có 4 dòng thuần chủng.
Bình luận
0849868884 - Câu này s v mod

Trả lời