Tiến hóa lớn là quá trình
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hóa lớn là quá trình

ID [786254]

Tiến hóa lớn là quá trình

A. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới hình thành quần thể mới.
C. hình thành loài mới
D. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
Lại Thị Lan
Đáp án D Đáp án D
Tiến hóa lớn là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài: chi, họ, bộ, …
Bình luận