Tiến hoá nhỏ là quá trình
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tiến hoá nhỏ là quá trình

ID [304034]

Tiến hoá nhỏ là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận