Tìm phát biểu đúng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tìm phát biểu đúng ?

ID [0]

Tìm phát biểu đúng ?

A.Các peptit Gly-Ala-Ala và Al-Gly-Gly đều có phản ứng màu biure.
B.Tất cả các cacbohiñrat đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
C.Este phản ứng thủy phân trong NaOH thu được muối và ancol.
D.Các polime tổng hợp rất bền trong môi trường bazơ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AB. Sai, Monosaccarit không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
C. Sai, Một số este khi thủy phân trong môi trường kiềm không thu được ancol.
D. Sai, Một số polime tổng hợp có chứa liên kết amit (CO-NH) kém bền trong môi trường bazơ.
Bình luận